26 d’octubre de 2015

Jurament o promesa? Chi lo sa.

L’article 16 del Reglament del Parlament de Catalunya de 22 de desembre de 2005 (DOGC de 18/1/2006) diu que per accedir a la condició de diputat/da s’han de complir els següents requisits:

-Presentar la credencial i fer promesa o jurament de respectar la C.E. i l’E.A.C.

-presentar declaració d’activitats i de béns.

Article 16
Accés al ple exercici de la condició de diputat o diputada
1. El diputat o diputada proclamat electe accedeix al ple exercici de la condició de parlamentari o parlamentària un cop complerts els dos requisits següents:
a) Presentar al Registre General del Parlament la credencial expedida per l’òrgan corresponent de l’Administració electoral i fer la promesa o el jurament de respectar la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
b) Presentar les declaracions d’activitats i de béns que especifica l’article 12.
2. Els drets del diputat o diputada proclamat electe no són efectius fins que no ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentari o parlamentària, conformement a l’apartat 1

No sé pas si el concepte respectar és el mateix que guardar i fer guardar que diu el R.D. 707/1979 de 5 d’abril, que determina la formula de jurament o promesa per la presa de possessió de càrrecs públics que crec que encara és vigent.

Artículo 1
En el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración, quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente pregunta:
«(Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo... con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?».
Esta pregunta será contestada por quien haya de tomar posesión con una simple afirmativa.

Potser la interpretació del Reglament del Parlament és fer passar bou per bèstia grossa i més en el cas dels declaradament republicans, però deixem-ho. Anem al que fa el cas: Sempre que jo havia pres possessió d’algun càrrec públic, crec que unes deu vegades, havia respost públicament a  aquest requeriment.

Veig, però, que en la constitució del Parlament de Catalunya, aquest tràmit ja es dóna per fet a l'hora de la presentació al Registre (?), tal com diu l’article 16 del Reglament, ja que en el Títol I (constitució del Parlament) nomès  es fa esment- en l’article 2, apartat 2- de que els parlamentaris/ies sols seran anomenats.

Desprès que ens els darrers anys, a les preses de possessió a les corporacions municipals hem vist tota mena d’afegitons a aquella fórmula, àdhuc lletanies i discursos, ara la privacitat –potser amb obscuritat i traïdoria- en la que els nostres representats  autonòmics han pres possessió ens manlleva la capacitat d’admiració i sorpresa que poden contenir les seves afirmacions d’acatament a la normativa jurídica que els permet assumir el càrrec, la Constitució espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya, tot entenent que la seva contravenció els pot portar a un atzucac comprometedor, ... o a una situació de franca rebel·lia que ha de ser degudament considerada i tinguda com a tal.

Res, nimietats, minucies.

26 d'octubre.